163

- . , 1992..

       - 163, 163101, 163-1, 163101-1, .

163 - , .
163101 - , , , .
163-1 - .
16310 - , -, .

                                       163.

, :                          
 
    - 700
    -  630
    -  350
    -  900*
  ,  750,1500,2000,3000,4000,5000,8000,10000
  ,  450*
  DIN 11
   22
  ,  105
  , / 10-1250
  , /: 
    -
 0,033-5,6
    -
 0,013-2,064
    -  0,010-1,76
  : 
    -,  1-224
    -, / 28-0,25
    -,  0,25-56
    -, . 112-0,5
  , /: 
    -
 5,2
    -
 2
  ,  3500
  ,  15
  , : 
    -
 2950,3750,4200,5250,6230,7250,10300,12470
    -
 1780
    -
 1550
 ,  4200,4840,5100,5750,6530,9000,11800,13200
* .

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó