1265-6

/

     (, , ). , . , , , . .

1265-6 - .

  1265-6
, 195
,  190
, 80
  ,  200
,  
- 80 
- 80 
-  80
  , / 78-805
, 2,6
, / 0-2,6
, 30 
, 1,17 
, :  
-  3975
-  1910
-  2170
,  13600

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó