1512

 - + .     

       , , , , , , . , , .

       , , , . Ƹ . , 500. 30.


   1512


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1512, 15121 1516, 15161
, 1250 1600
, 1000
, 6000 8000
, 1120 1400
, / 1.25-250 1.00-200
, / 0.02-10
, 30
( LxBxH ), 2920x2705x4100 3170x3025x4100
, 14800 18100

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó