2330

: , , , , .

:

- . .
.
( ) . .
, , . .
- , , , , .
8 , . .
.
- .
- .

 

, 100
, 10
130
, -1 100
, 400
, 100
, 950
630
, 400370
(), 340
, 400
, 100
, 10
, 5
, 1745
2360
3180
, 9015

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó