CW ()

-

CW6163B/1500 :
 • , , ;
 • , , .. ;
 • , , .

  IT7, Ra1,6.
  CW6163B/1500 , , .
  CW6163B/1500: , .
  CW6163B/1500 163, 163, 300, CU630.

  : SMTCL,

  Shenyang Machine Tool (Group) Co., Ltd. (SMTCL) . SMTCL 80 . 15 .
  - (. -), (. . ). 300 ( 163, 1640, 207, 165, 1660, 16303, 21716, 16203, 19833 ..). (SKF, FAG, Siemens, Mitsubishi, Fanuc, NSK, Duplomatic, Bullbardi, Renishaw).

  , 30-50% . Dezhou Delong Machine Tool Co., Ltd .

  CW6163B/1500

 • 3
 • 4 *
 • 20-125*
 • 20-125*
 • (, )
 • ( )
 • *

 • * - .

  - CW6163B/1500
  : , 630
  , 350
  (), 750, 1500, 3000-7000
  , 104, D11
  120; Morse No. 5
  (18 ), / 7,5-1000 
  , (64 ) 0 05-24.3
  1: 1  / 0.1-1.52
  16:1 / 1.6-24.3
  / 4000
  , 12 / 55
  :

      (50)1-240
  (26) 14-1
  (53) 0.5-120
  (24) 1-28
  . , 315
  . , 200
  , 250
  , +/- 90
  , Morse No. 5
  , / 550 RC52
  , 11
  , 1.1
  90
  / 13801450/17201710
  / , 750 2890/3440
  1500 3690/4240
  3000 5190/5740
  4000 6120/6640
  5000 7200/7750
  , / , 750 3400/4400
  1500 3700/4700
  3000 4700/5900
  4000 5800/7700
  5000 6800/8800
  . , 6 000
  : .
 •  
     

  Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó