16163

, ., 1986.

      , . 16163 . , , .

-907; -7 .

   
.  360 . 
. .  140 . 
. .  750 . 
 20-2500 ^-1. 
, /:  
 1-2400 
 1-1200 
,/:  
 10000 
 5000 
. . 11 . 
 4800 1900 . 
 4,6 . 

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó