SC14

-

        -   SC14 , , , , , , , , .

   
  ,
 1200
  , ,
 1400
  ,
 1000
  ,  1300
  ,
 8000
  ,
 800
 
 3
  , /
 5-250
 
 16
  ,
 55
  ,
 75
  :
 
 -//,
 4060/4450/3900
 , , ,  16100

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó