1616

- , , -, 1952 1953..

       - , 1616, , : , .

  
     
  ,
 160
  ,
750
  :
 
 -,
29
 - ,
175
 - ,
320
  ,
700
  (./.):
 
 -,
 0,5/9
 - ( 1")
 38/2
 -,
 0,5∏/9∏
 
 4
  ,
 
 -  20
 -  20
  ,
 20
  ,
 185
 
1
 
1
  (/), :
 
 -
850/210
 -
750/190
 
750/-

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó