6326

,

      , , , . .

-, -, .

                    .

  , 40
  , 500
  ,  
    710
    460
  ,  
    630
    550
  ,  
    1600
    360
  , 320
  , /  
    125
    20
    300
 
  , 13
  , /. 1500
  ( ),  
    950
    1770
    2880
  ,  
    2741
    3193

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó