-12

-

      12 , . , .

  
  
, 12
, 1005
, 200
, 300
, / 2880, 1500, 800
, 0,37
9953-82 18
, 380
, 220
% 25
, 300
, :
810
450
910
, 140

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó