1265-6

    , : , , , , ..

                                        :

  ,
 40 – 65
  ,  175
  ,  36
  , :
- ;
-
 180
70 - 90
   3;4;5;6
   2;3;4;5;6
  :
- ;
-
  6
  1
  , /  82 – 1472
  , .  0,3 – 15
  ,  28
  ,  5300 x 1720 x 2100
  ,  13000

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó