26222-1

-

      4000 , , .
      .
, ,
      , , , .
      : — — , .
     110 . , .
.
.

:
.
, ; .
.
.
.
90°.
.
.
.
0,005 .
, .
.
, .
L 102 .

  
  
8-82 (, , , , )
, 110
, 1250
X,Y,Z, 1250
, Min/Max, / 10/1250
, . 10
: __, . 6770_3850_3100
, . 15500
, ,

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó