500

  , .

      , , , . , , ; , .

1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 .

  CU400M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
   400     
   500     
  580     
 1.
   
  , :                    
   
    - ,
 220250 290
    -
1070
1100
1140
  , /  
 27502750
2750
  , kw 0,18 0,18 0,18
  ,
1000
1000
1000
  15001500
1500
  20002000
2000
  30003000 3000
  ,
 400400 400
 2.
   
  , :
   
    -  440500
500
    -  240300
300
    -
 Ø70 Ø70 Ø70
    -
 640 700780
  , :
   
    - 15÷160 15÷200 15÷200
    -
 15÷160 15÷160 15÷200
    -
     -
 140÷280 180÷340
 3.
   
  , kW
 7,5;11 7,5;11 7,5;11
  , /  
 1450 1450 1450
  , kW
 0,55 0,55 0,55
  , /  
 27502750
2750
 4.
   

  ,

, /

 40/7,5 kW

 63/11 kW

  
 
 120120
120

  ,

,

 10001000
1000
 5.    
 
 120120
120
  , /                     0,039÷12

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó