165

- , ., 1972.

       - 165 .

      , , , .

, , 5.

                          .

..
 
  1000
  600
2800, 5000
( ) 85
12595-72   1-15
, 50
  24
/ 5...500
  32
: /  
-   0,20…3,05
-   0,07…1,04
,  
-   1200
-   780
   
- 1...120
- 0,5…30
- 28…1/4
5000
 
-   5825
-   2100
-   1760
12 500
  16

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó