1620332

               16203 , . 

          , . -. , 16201.001, 16201.002, 1620332.001, 1620332.002 ..   

 

  , 500 
    , 220
, ,                                            25

  ,                                          

1000
,   905
  ( ), / 22,4 - 2240 
, , / :                                               
                                               I 22,4 - 355 
                                               II 63 - 900 
                                               III 160 - 2240 
  (-) , / (/) :  
                                              2000 (2,8)
                                              1000 (1,4)
  , / , :  
                                              7500 
                                              5000 
,   0,01 - 40,95 
 
, :  
                                               28
                                              25
  , ,  3250*×1700*×2145
, , 3800*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 222

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó