34230

       , , , , , .

       , . , .

  34230

          
   
, 300
, :
-
-
-
- ,

1600
1400
580
160

,
-
-
- , max
. , /


900
305
63
35

, /:
min/ max
,
- ,


30/174
110
250

max , :
./ .


0/3,5
/, 11,22/ 11,92
:
- ,
- ,

2,5
2,5
, , :
-
-
-

4500
2300
1900
, 7500

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó