2440

-, .

2440 , , .

( ) .

, . — 1 .

.
.
.

. .

«-» . , .

 
  , 710
  , 400
 ,
-
-

25
250
  , 4,5
  , / 50..2000
  ,  
  - 2440
  - 2195
  - 2430
  , 3500

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó