2654

-

- 2656, 2657 ( 12 ), , .

.

2654
, :  
- 150
-
, :  
- 10700
- 5900
- 6000
, : 41800
, :  
, 1000
, 1000
, 1000
( ) 80
, :  
- -
- -
-
, :  
- 2000
- 1600
, :  
- 1800
- -
 
, : 1240
, /: 240
, :  
- 240
- 10
, : 2000
, :  
- -
- 1800
, :  
- -
- 1000
: . , . .

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó