3184

  4 80 4 80 .

 

 
  8-82
    , :  
                                                80
                                                125
                                                4
                                                4
  , :  
                                                . 245
                                                 . 1000
  / , 1060
  , 250
, 380±10%
  , :  
                                                3650
                                                2420
                                                2102
  / , , 5000
  , , 5990
 

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó