1240-6

  1240-6 .

b> 1240-6
, 150
, 130
6
1
: / , : 125/ 105
5
: /, : 80/55
:  
3,4,5
3,4,5
3,4,5
39
, /:  
80-1120
1120-1600
, 2
, 8-366
, 18.5
: **, : 4500*1700*2010
, 1125

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó