503

, .

.

   
  ,
 
 -/ 500/150
  ,
 
 -/ 3000/700
 
 18
  , /
 1,25÷63
  ()
 1
 
 18
  , /
 0,1÷5
 
 1
  , .
 
 - 1
 7
 - 3 4
  ,
 
 - 7450
 - 2650
 - 1500
  ,
 
 - 7450
 - 2900
 - 2230
  , ( .)
 24900
  , ( .)  28300

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó