-150

        , . , , .

      , , , ,   . . .

      . .

    -150

 

  
  
   
 220 ~ 50
   150
   
 140
   250
   30
   2
   1
   100-2000 /
  -  0,5 - 1,25
  -  16-24 /1"
 /: 
    -. /  10
    -  100-1300 /
  -  8
   700500400

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó