371111

        , , . , , .

       . . , , - . .

      - . , , . 1 35 /. "" , , .

  371111 .28
 
, 200630
, 250/76/32
, : 640
- 237
, / 30
, / 2…25
, / 0.3…20
, 0,002…0,04
, / 2250
, 2,2
., : 1880
- 1680
- 1540
, 1800

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó