3423

.

, , .

, .

.

, :
580
1600
1450
, :
30
110
150
, 150
, 105
, /0,2-4
,:
2o
3o
4
, -130, 60, 85, 174
:
5
4
, :
175
-100
, 750-900
, 33-63
1
, -1740
, 11
, 565025301830
, 7250

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó