16203

- ( NC210) « », 1990

      16203 . 16203 , , , 16203 Siemens, Fagor, Heidenhain . .

      , , . 16203 , . .

16203: .

 
 
. .  500 . 
.  1000 . 
. .  320 . 
. .  200 . 
 
 
,  370022601700 
 370030002145 . 
 4000 . 
 4150  

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó