1615

  - , ., 1948.

       - , 1615, , , : , .

                    .

                        
  ,
165
  ,
760
                  
  , :
 
    -
 34
    -
 150
    -
320
  ,
760
  :
 
    -,

 0,5; 0,6; 0,7; 0,75; 0,8; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,25; 2,5; 2,75;3; 3,25; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 9; 9,5; 10; 11; 12.

    -, 1”                                                           

 60; 48; 44; 40; 38; 36; 32; 30; 28; 26; 24; 22; 20; 19; 18; 16;15; 14; 13; 12; 11; 10; 9,5; 9; 8; 7,5; 7; 6,5; 6; 5,5; 5; 4,75; 4,5; 4; 3,5; 3,25; 3; 2,75; 2,5; 2,25; 2; 1,75.

    -
0,5; 0,75; 1; 1,25; 1,5; 1,75; 2; 2,25; 2,5; 2,75; 3; 3,25; 3,5; 4; 4,5; 4,75; 5; 5,5; 6.
                  
 
 4
  (/),
 25/20
  ,                                                                  
 20
  ,
 168
  ,:
 
    -  700
    -
 760
    - ( )
 190
  , :
 
    -
 0,05
    -
 4

.

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó