1240-6

. (), 1987

      , .   , , , , , , .

1240-6: , .

  1265-6 1240-6
. , 4000 4000
. , 73 40
. , 190 180
. , 200 180
. ,

60
80
70
70

78
78
80
, / 73-808 140-1600
, 2,6 2,0
, / 0-2,3 0-2,1
, 30 15
. , 1,33 -
, :6330
1945
2170

6170
1700
2010
, 14100 11500

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó