1756321

      , , , , , .

, 1756321.
8-82, (, , , , )
, 500.00
,
, 320
, Min/Max, ./. 10.00/2000.00
, . 30.00
__, . 4740_2650_2750
, . 9000
, / . -31/12
/ . 1983/−

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó