1624

-, 1965..

       - . . , .

      , ( ) .

      .

      .

  
 
  ,
 1000, 1500, 2000
  ,  
 500
  ,
 290
  ,
 54
  ,  56
 
 .45
 
 15
  ,
 75
 
  5
  ,
 150
  , 
 ±10
 
  . 
  ,
 10
 
 2890
 
 -22
  ,
 1280
  , ,
 1202

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó