1616

- , ., 1993.

       , , , .

       () , .

       , , .

                                               
  ,  320
  ,
 180
  ,        
 500
  ,  500; 750; 1000
  ,
 460; 710
  , :  
    -
 205
    -
 260
  13214-79
  6
  12593-72
 6
   1616
 , ,
 44
   
   2,7
  (//),
 2270/1785/1785 
 ,
 2150

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó