8004

    8004 - -- - , , , , , , .

8-82
, , : X/Y/Z 1000/710/800
 
, / 20-110
, 22
(.), . 630
 
X, Y, Z, / 1-3600
X,Y,Z, / 12000
, :  
X,Z 10000
Y 8000
 
, 30
, :  
125
160
, 300
, 20
« », 16,2-21,2
 
, / 45
, 120
, 700
 
, ../ 1,25
, 0,5
, 15000
, : 490043233455

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó