2112

-

     - , , , .

, 2112.
8-82, (, , , , )
, 16.00
, 250.00
, 100
, Min/Max, ./. −/1000.00
, . 0.75
__, . 495_340_750
, . 80
, / . -/−
/ . −/−
.

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó