5222

-

      - 5222 , , , , .

..
  :  
     -   18x190
     -   50
     -   45
  :  
     - 90   12512514
     - 45   10010010
     - 90   16016012
    18
    18
  :  
      -   32
      -   16
  630
  4,8
  210015001865
  5222.01 7000
  2500

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó