5280

      . . . . - , , . . . . . ( ), . . , . . "".
   . 5280

     :

  
    
  800
  16
  36
  360
  125
  5
    5-150
  :  
     -   125
     -   125
  153
  135-600
  160; 200; 250; 315; 400; 500
  320
  / 18-172
  7
  7,5
  17
  .  
     -   3485
     -   3730
     -   2860
  .  16 395

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó