-1

-

- ( , ..) .
.


-1 -2
0 1 0 1
:
, 2 2
, 250 300    
, 10:40 10:50
, 32 76
, / 19,5 23,5
,
610 610
470 395 470 450
615 535 1340 1260
, 82 78,5 112 108,5
,
, 50
, 380
, 2,2
, -1 1 500

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó