5311

     5311 .

      .  5311 . . . , . . 5311   .

  
  
5311 1643-81 Z=81, m=10 6
5311,   16
5311(), :
1250
() 800
16
5311, 225
650
+-45
6
5311, 245
, :
100...750
235...885
o 5311, 1000
, 28...270
, /:
0,15...40
0,10...17,2
0,04...19,5
:
, 8; 10; 12.5
, 671; 985; 1470
5311, 402023502780
5311, 17900

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó