3833

-

3833 , , , .

3833 .

( ).

8-82  
 
    - 125
    - 30
    - 165
 
    - 400
    - 30
500
() 300
( ) 500 1000
3
(-1) 90, 145, 235
( ) 3-18 /.
 
    - 1295
    - 1145
    - 2755

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó