3418

      "" , .

      , , . , . , .

, , .

"" .

      3418 500 6,32000.

, .

      , , , , , , "", .

   
  
500 (50 /?) 6,3
2000
, 700
, : -, - ( ), 278016001620
, 800
, 4250
, 380
2
4AC132S3
, 8,5
, - 1 1500

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó