255

-, , 1963

      , , , , , . , , , .. .
 
..
  50
  ( ) 450 - 1500
  470 - 1500
  680
  350
    5
  , 30
    19
    30 - 1700
  4,5
  1,7
  .  2625 968 3265
  .  4100

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó