680

680 .

.

. .

 

    6T10

, 850*260
, 560
, 220
, 360
:  
ISO 40
, 3,0
, / 50-2240
12
, /  
20-1000
10-500
18
, /  
3,4
1,7
, 1600*1900*1530
, 1315

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó