253

- , 1973, .

, , , , ; .

, 253.
8-82, (, , , , )
, 35.00
, 3150.00
, 400
, Min/Max, ./. 20.00/2000.00
, . 4.00
__, . 5675_1930_3470
, . 12600
, / . -/−
/ . −/−
.

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó