1651

-, ., 1991.

       1651 , : , , , . "" , 165 (165), .

1651 :

                     .

  , , 1000
  , ,                 
 650                
  ,  3000
  , / 5/500
  ( ),  6140
  ( ),  2200
  ( ),  1770
  ,
 12800

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó