162

-

1625 , , , , .


- , , , , .

- - 162, 162, " ".

: - 1625. 1500.
- ( ). 1500 - . 1625 - 500 .
( - 162 - 435).

 • , .
 • .
 • , .
 • () , ,

  , , 162- 435, 162 630 .
 • 162 162 1625 1625
  , :
 • 435 500
 • 224 290
  , 1000,1500 1000, 1500, 2000
  6
  55 (62*)
  23
  12,5...2000 -1
  :
 • 42(56*)
 • 42(56*)
  , /:
 • 0,70...4,16 (0,036...7,54*)
 • 0,035...2,08 (0,018...3,77*)
  :
 • 45(53*)
 • 28(57*)
 • 38
 • 37
 • 5
  :
 • 0,5...192
 • 0,5...48
 • 24...15/8
 • 96...1
 • 3/8", 7/16", 8; 10 12
  , /:
 • 4,5
 • 2,25
  5
  , 200
  , ±15
  25
  , 0,4...0,6
  220/380 (50)
  , 11 (7,5*)
  , :
 • 2786, 3286, 3786
 • 1200 1221
 • 1500
  , , :
 • 1000
 • 3080 3124
 • 1500
 • 3440 3484
 • 2000
 • 3800 3844


  162 1625
  , , 630 700
  , 348 348
  , 355 355

   
     

  Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó