3174

      3174 , .

, 3174.
8-82, (, , , , )
, 400.00
, 2000.00
, Min/Max, ./. −/−
, . 26.19
__, . 6710_3690_2135
, . 11600
, / . -/−
/ . 1983/1988

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó