705312

      . - , . – , .

,
630
350
, 1400
, , 65
:
I 5 – 625
II 7-843
III 10 – 1250
,
0,05
0,01
, /
15 - 3200
3 – 640
, 9,2/10,7/13,5
, , × × 3660× 1750 × 1500
, 5500

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó