676

  ,

       , , , , , . .

       , : , , , , , .

   . 676   

                    .

, 250630
, , : 450
- 380
, 80-460
, 300
, 380
, , : 80
16
, -1: 50-1630
- 63-2040
16
, 3,0
, : 1200
- 1240
- 1780
, 1050

 

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó