2635

-

      - 2635 , , , , , .

 
 
  ,
 125
  , .
 80
  ,
 4000
  ,
 1000
  ,
 1400
  ,
 2000
  ,
 360
  , (//)
 7500/3500/3930
  , 26,7

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó