1325

-, , 1968

      . () .

  
                                 
8-82, (, , , , )
, 320.00
, 25.00
, 140
, Min/Max, ./. 80.00/3150.00
, . 2.60
__, . 3915_925_1555
, . 1300
, / . -/−
/ . 1980/1976
. 1•325

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó