3418

       , .

   3418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3418

500 (/) 6,3
3150
, 700
1°30"
175
88,5
60 -1
23,6
1380 -1
0,37
1365 -1
380
50
400022001700
6200,

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó