26371

-

      , , 10000 .

1990.
, 160
555
, 10
(x), 1600x1800
9
, 28
, 160
, 1000
, 1400
, 1400
, 1600
, / 6,3-1000
(xx), 6830x4110x5180
, 33,5

 
   

Ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèå ñòàíêè ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ìû ïðåäëàãàåì íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ, ïðèëàãàåòñÿ âñÿ òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ, òåõíè÷åñêèé ïàñïîðò âõîäèò â êîìïëåêò ê ëþáîìó ñòàíêó